English
English
Farsi

............................................................................................................ ............................................................................................................ .;;, :;, .... ... :;, .... ,,. .., .@@@@@@r A@@; r@@@ :@@@@@@; @@@@@@r ;@@i ;@@@@@@; ,@@@@@@s @@ @@@ ;@@ @@@@@@S:@@@@@@@@ ,@@, @@@B ;@@@; @@, s@r ,@@@@ #@ ,@@ @@s :@# :@@@2 M@: r@i s@; @@ .@i#@ .@2A@ :@@@X. @@@#@# .@@ h@ @@r;i@@, .@@@h, H@. H@ #@, @@ @@@#@@ @@ @@ 9@ ;@.@G @A ;@@A @@.:r; @@M2@@i :@#&@@ ;#@@ @@ @@ @@,@3 @@ ,:: @B @@i : @@ @@B 5@. : 9@G i@; .@@,:;r@@ @@ :@& :. i@# ;@3 :2: ;@2 .@@@ s@i A@: A@@@@@ .@2 @H @@ @@@@@@r #@ @@ #@ @@ i@X @@@@@@s &@ @@S &@ ;@@ M@@@@@@ @@ 2 .; ; .@: , : ;@@: @@ 5@@ #, 9@A 2@@ G@@ ,@X ,AX. X@@ M@@: r@@S r r@@#,@@ ,; MMs. #@@@; i@@X s@# @@@@@Bs . @ :@@ @#@@ G: .@@ :@@@ r@@ , .@@@@ @@@@@@@ ;@@B :@@@@i@@.@: @@@#22rM@@@2 ,; ;2AMh@@#@9@. @@ .@@;iB@@ @@S;r;r@@ r@H @@@@5@@@Ar@@XGrG@@@Mi@@,@; s@@@ @@@@@@@ @@@@@@@@, @@ @@@@@@@@@@@@ ;@A @@@@@@. 3@@@@@@@, @@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@,r@@@@@@@, i; r@5 @@HsH##@ ,@G .,,. ;,. ;@X A@@@ r@ :@@@@@@X ,@@@@ A@@@ , : , ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ .;;, :;, .... ... :;, .... ,,. .., .@@@@@@r A@@; r@@@ :@@@@@@; @@@@@@r ;@@i ;@@@@@@; ,@@@@@@s @@ @@@ ;@@ @@@@@@S:@@@@@@@@ ,@@, @@@B ;@@@; @@, s@r ,@@@@ #@ ,@@ @@s :@# :@@@2 M@: r@i s@; @@ .@i#@ .@2A@ :@@@X. @@@#@# .@@ h@ @@r;i@@, .@@@h, H@. H@ #@, @@ @@@#@@ @@ @@ 9@ ;@.@G @A ;@@A @@.:r; @@M2@@i :@#&@@ ;#@@ @@ @@ @@,@3 @@ ,:: @B @@i : @@ @@B 5@. : 9@G i@; .@@,:;r@@ @@ :@& :. i@# ;@3 :2: ;@2 .@@@ s@i A@: A@@@@@ .@2 @H @@ @@@@@@r #@ @@ #@ @@ i@X @@@@@@s &@ @@S &@ ;@@ M@@@@@@ @@ 2 .; ; .@: , : ;@@: @@ 5@@ #, 9@A 2@@ G@@ ,@X ,AX. X@@ M@@: r@@S r r@@#,@@ ,; MMs. #@@@; i@@X s@# @@@@@Bs . @ :@@ @#@@ G: .@@ :@@@ r@@ , .@@@@ @@@@@@@ ;@@B :@@@@i@@.@: @@@#22rM@@@2 ,; ;2AMh@@#@9@. @@ .@@;iB@@ @@S;r;r@@ r@H @@@@5@@@Ar@@XGrG@@@Mi@@,@; s@@@ @@@@@@@ @@@@@@@@, @@ @@@@@@@@@@@@ ;@A @@@@@@. 3@@@@@@@, @@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@,r@@@@@@@, i; r@5 @@HsH##@ ,@G .,,. ;,. ;@X A@@@ r@ :@@@@@@X ,@@@@ A@@@ , : , ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ .;;, :;, .... ... :;, .... ,,. .., .@@@@@@r A@@; r@@@ :@@@@@@; @@@@@@r ;@@i ;@@@@@@; ,@@@@@@s @@ @@@ ;@@ @@@@@@S:@@@@@@@@ ,@@, @@@B ;@@@; @@, s@r ,@@@@ #@ ,@@ @@s :@# :@@@2 M@: r@i s@; @@ .@i#@ .@2A@ :@@@X. @@@#@# .@@ h@ @@r;i@@, .@@@h, H@. H@ #@, @@ @@@#@@ @@ @@ 9@ ;@.@G @A ;@@A @@.:r; @@M2@@i :@#&@@ ;#@@ @@ @@ @@,@3 @@ ,:: @B @@i : @@ @@B 5@. : 9@G i@; .@@,:;r@@ @@ :@& :. i@# ;@3 :2: ;@2 .@@@ s@i A@: A@@@@@ .@2 @H @@ @@@@@@r #@ @@ #@ @@ i@X @@@@@@s &@ @@S &@ ;@@ M@@@@@@ @@ 2 .; ; .@: , : ;@@: @@ 5@@ #, 9@A 2@@ G@@ ,@X ,AX. X@@ M@@: r@@S r r@@#,@@ ,; MMs. #@@@; i@@X s@# @@@@@Bs . @ :@@ @#@@ G: .@@ :@@@ r@@ , .@@@@ @@@@@@@ ;@@B :@@@@i@@.@: @@@#22rM@@@2 ,; ;2AMh@@#@9@. @@ .@@;iB@@ @@S;r;r@@ r@H @@@@5@@@Ar@@XGrG@@@Mi@@,@; s@@@ @@@@@@@ @@@@@@@@, @@ @@@@@@@@@@@@ ;@A @@@@@@. 3@@@@@@@, @@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@,r@@@@@@@, i; r@5 @@HsH##@ ,@G .,,. ;,. ;@X A@@@ r@ :@@@@@@X ,@@@@ A@@@ , : , ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................

تجهیزات ایمنی
تجهیزات ایمنی

تجهیزات ایمنی

 

شرکت ميلان صنعت بعنوان نماينده انحصاري شرکت Tridente اسپانیا در ایران که بزرگترين توليد کننده تجهيزات ايمني در کشور اسپانيا مي باشد و همچنين با همکاري ديگر توليدکنندگان تجهيزات ايمني و امداد و نجات در سراسر دنيا که کليه محصولات آنها مورد تاييد معتبرترين سازمان ها و ارگان هاي بازرسي و استاندارد مي باشند آماده ارائه کليه  مايحتاج ايمني و نجات صنايع دريايي ( بصورت عمده و  جزئي ) در کليه بنادر داخلي و خارجي کشور و همچنين با قيمت هاي رقابتي مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ليست بخشي از محصولات قابل ارائه بهمراه نام کمپاني توليدکننده:

√ انواع جليقه هاي نجات ( جليقه گازي، جليقه کار Work Vest، لباس قوطه وري در آب  Immersion Suitو ... )


√ حلقه Lifebuoy  و قايق نجات Life Raft/Rescue Boat


√ علائم هشداردهنده روز و شب (دودزا Smoke Signal، منور چتريRocket Parachute، مشعل دستي  Flareو ... )


√ تجهيزات قايق نجات ( جيره آب و غذا، چاقوي ملواني، کبريت ضدآب، جعبه کمک هاي اوليه و ... )


√ پرچم هاي مخابراتي و تجاري کشورها بهمراه متعلقات ( قرقره، نوار و حلقه، قلاب برنجي، طناب پرچم و ... )


√ انواع چراغ هاي دريايي ( چراغ حلقه و جليقه نجات، چراغ هاي مورس، چراغ قوه ضد انفجار و ضدآب و ... )


√ علائم روز ( توپي، استوانه ايي، مستطيلي و ... )


√ لباس و تجهيزات کامل غواصي ( فين، ماسک، سيلندر اکسيژن، زين، BCD، کفش و ... )


√ تجهيزات مهار لايف رفت، FPD

 

√ تجهيزات اندازه گيري، تشخيص و آشکارسازي گازهاي محيط

 

قدرت گرفته از کی۲ فارسی، محصول سی‌ام‌اس فارسی